UAB „cargoGO Logistics“

KANDIDATŲ PRIVATUMO POLITIKA

 1. TIKSLAS IR TAIKYMO SRITIS
  1. Ši Kandidatų privatumo politika (toliau – Politika) skirta supažindinti su informacija apie Jūsų, kaip kandidato į laisvas darbo vietas cargoGO Grupės įmonėse (UAB “cargoGO Logistics”, UAB “cargoGO Logistics” atstovybė Uzbekistane, AUTOMODUS sp. z o.o., UAB „Riteriai“, UAB „Sun Transport“, UAB „Saturn Transport“, UAB „Jupiter Transport“), asmens duomenų tvarkymą.
  2. Mes suprantame, kad asmens duomenų apsauga yra labai svarbi ir įsipareigojame gerbti Jūsų (Kandidato) privatumą ir asmens duomenų apsaugą.
  3. Ši Politika parengta vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos Reglamentas) (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų apsaugą ir tvarkymą.
 2. SĄVOKOS
  1. Kandidatas – asmuo, pretenduojantis į darbo vietą Bendrovėje.
  2. Jūs – Kandidatas.
  3. Mes arba Bendrovė – cargoGO įmonių grupė (UAB „cargoGO Logistics“, juridinio asmens kodas 302337649, buveinės adresas Laisvės pr. 10, Vilnius, Lietuvos Respublika; UAB “cargoGO Logistics” atstovybė Uzbekistane; AUTOMODUS sp. z o.o., juridinio asmens kodas 385236773, buveinės adresas A. Mickiewicza 49, PL-16-515, Punskas, Lenkijos Respublika; UAB “Riteriai”, juridinio asmens kodas 304427052, buveinės adresas Minsko pl. 26A, LT-13278 Vilnius, Lietuvos Respublika; UAB „Sun Transport“, juridinio asmens kodas 306167678, buveinės adresas Minsko pl. 26A, LT-13278 Vilnius; UAB „Saturn Transport“, juridinio asmens kodas 306167621, buveinės adresas Minsko pl. 26A, LT-13278 Vilnius; UAB „Jupiter Transport“, juridinio asmens kodas 306167660, buveinės adresas Minsko pl. 26A, LT-13278 Vilnius).
  4. Kandidato duotas sutikimas – laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuotas Jūsų valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais kuriais Jus sutinkate, kad būtų tvarkomi su Jumis susiję asmens duomenys. Informuojame, kad sutikimas yra laikomas duotu pateikiant savo CV ir kitus su konkrečia darbo vieta susijusius dokumentus.
 3. RENKAMI DUOMENYS, TIKSLAI IR TEISINIS DUOMENŲ TVARKYMO PAGRINDAS
  1. Priklausomai nuo darbo pozicijos, Mes renkame ir tvarkome įvairių rūšių asmens duomenis. Žemiau pateikiamos pagrindinės, tačiau ne visos Bendrovės tvarkomų asmens duomenų kategorijos:
   1. Asmens tapatybės duomenys – vardas, pavardė, gimimo data (amžius), pilietybė (ir kitos turimos pilietybės);
   2. Informacija apie pageidavimus – pageidaujamos pareigos, atlyginimas, darbo pradžia;
   3. Duomenys apie kvalifikaciją ir patirtį – informacija apie Jūsų darbo patirtį (darbovietė, darbo laikotarpis, pareigos, atsakomybės ir (ar) pasiekimai, kontaktinis asmuo bei darbo santykių nutraukimo priežastis), informacija apie Jūsų išsilavinimą (mokymo įstaiga, mokymosi laikotarpis, įgytas išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija), informacija apie kvalifikacijos kėlimą (išklausyti mokymai, įgyti sertifikatai), informacija apie kalbų mokėjimą (kalbėjimo, skaitymo, rašymo lygiai), informacinių technologijų bei kitas kompetencijas, asmenines savybes, kita informacija, kurią pateikėte savo gyvenimo aprašyme (CV), motyvaciniame laiške ar kituose kandidatavimo dokumentuose arba kurią gavome iš trečiųjų asmenų;
   4. Kontaktiniai duomenys – gyvenamosios vietos adresas bei pašto kodas, korespondencijos adresas (jeigu skiriasi nuo nuolatinės gyvenamosios vietos) bei pašto kodas, telefono numeris bei numeris Whatsapp ir Viber mobiliosiose programėlėse (jei turima), el. pašto adresas;
   5. Rekomendacijos, darbdavių atsiliepimai – Jus rekomenduojančio ar atsiliepimą teikiančio asmens vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, rekomendacijos ar atsiliepimo turinys (pavyzdžiui, darbo rezultatai, santykiai su klientais ir/ar kolegomis, Kandidato darbo įvertinimas);
   6. Socialinės žiniasklaidos tinklų duomenys – informacija, kurią Kandidatas pateikia savo profesiniuose socialinės žiniasklaidos tinklų (pvz., „LinkedIn”) profiliuose;
   7. Duomenys apie tai, kur matėte Mūsų darbo skelbimą, kas Mus rekomendavo, kitus šaltinius.
  2. Pretenduojant į tarptautinių krovinių pervežimo vairuotojo poziciją, papildomai gali būti renkami šie asmens duomenys:
   1. Duomenys reikalingi tikslu įvertinti tinkamumą atlikti darbo funkcijas – vairavimo įgūdžiai (vairuotojo pažymėjimas bei jame esantys duomenys), vairuotojo pažymėjimo kategorijos gavimo data (C, CE), darbo patirties CE kategorijoje kaip tarptautinis vairuotojas laikotarpis, tachografo kortelės turėjimas bei jos galiojimo laikas, „95 kodo“ pažymėjimo turėjimas bei jo galiojimo laikas ir išdavimo šalis, ADR sertifikato turėjimas bei jo galiojimo laikas, gebėjimas pildyti CMR važtaraštį, gebėjimas pakeisti transporto priemonės ratą ir pan.;
   2. Tais atvejais, kai Kandidatas yra užsienietis, duomenys reikalingi tikslu įvertinti teisinį pagrindą dirbti ir būti Lietuvoje bei padėti tokį pagrindą įgyti, jei Kandidatas jo neturi (kaip pavyzdžiui, galimybės gauti leidimą laikinai gyventi, leidimą dirbti vertinimas) – duomenys apie apkaltinamuosius nuosprendžius ir nusikalstamas veikas, leidimo dirbti turėjimas bei kiti duomenys, kurie turi būti pateikti Migracijos departamentui tvarkant leidimo dirbti ir laikinai gyventi, nacionalinės D vizos klausimus (pvz.: šeiminė padėtis). Šie asmens duomenys yra reikalaujami Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais atvejais bei pateikiami Kandidato savanoriškai;
   3. Tais atvejais, kai Kandidatas yra užsienietis, duomenys apie banko sąskaitos Lietuvoje turėjimą. Šie duomenys reikalingi įvertinti, ar Kandidatui reikalinga pagalba atidarant banko sąskaitą Lietuvoje, į kurią galėtų būti pervedamas darbo užmokestis. Duomenys pateikiami Kandidato savanoriškai.
  3. Žemiau nurodytoje lentelėje pateikiami Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslai, teisinis pagrindas ir tvarkomų asmens duomenų kategorijos.
   Duomenų tvarkymo tikslas Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas Tvarkomų asmens duomenų kategorijos
   Kandidatų paieška socialiniuose tinkluose, darbo skelbimų portaluose ir kituose viešuose šaltiniuose
   • Teisėtas interesas.
   • Asmens tapatybės duomenys;
   • Socialinės žiniasklaidos tinklų duomenys.
   Kandidatų į darbuotojus atrankos vykdymas
   • Kandidato duotas sutikimas.
   • Asmens tapatybės duomenys;
   • Kontaktiniai duomenys;
   • Informacija apie pageidavimus;
   • Duomenys apie kvalifikaciją ir patirtį;
   • Rekomendacijos ir darbdavių atsiliepimai;
   • Socialinės žiniasklaidos tinklų duomenys;
   • Duomenys apie tai, kur matėte Mūsų darbo skelbimą, kas Mus rekomendavo, kitus šaltinius;
   • Kita pateikta informacija.

   Pretenduojant į tarptautinių krovinių pervežimo vairuotojo poziciją taip pat tvarkomi:

   • Duomenys reikalingi tikslu įvertinti tinkamumą atlikti darbo funkcijas;
   • Duomenys reikalingi tikslu įvertinti teisinį pagrindą dirbti ir būti Lietuvoje bei padėti tokį pagrindą įgyti, jei Kandidatas jo neturi (kai Kandidatas yra užsienietis);
   • Duomenys apie banko sąskaitos Lietuvoje turėjimą (kai Kandidatas yra užsienietis).
   Kandidatų duomenų bazės administravimas
   • Kandidato duotas sutikimas.
   • Asmens tapatybės duomenys;
   • Kontaktiniai duomenys;
   • Duomenys apie kvalifikaciją ir patirtį;
   • Rekomendacijos ir darbdavių atsiliepimai;
   • Informacija apie pageidavimus;
   • Socialinės žiniasklaidos tinklų duomenys;
   • Duomenys apie tai, kur matėte Mūsų darbo skelbimą, kas Mus rekomendavo, kitus šaltinius;
   • Kita pateikta informacija.

   Pretenduojant į tarptautinių krovinių pervežimo vairuotojo poziciją taip pat tvarkomi:

   • Duomenys reikalingi tikslu įvertinti tinkamumą atlikti darbo funkcijas;
   • Duomenys reikalingi tikslu įvertinti teisinį pagrindą dirbti ir būti Lietuvoje bei padėti tokį pagrindą įgyti, jei Kandidatas jo neturi (kai Kandidatas yra užsienietis);
   • Duomenys apie banko sąskaitos Lietuvoje turėjimą (kai Kandidatas yra užsienietis).
 4. IŠ KUR GAUNAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?
  1. Didelę dalį Jūsų asmens duomenų gauname tiesiogiai iš Jūsų, pavyzdžiui, kai Jūs užpildote kandidatų į darbuotojus anketą mūsų interneto svetainėje, siunčiate gyvenimo aprašymą (CV) ir (ar) motyvacinį laišką bei kitus kandidatavimo dokumentus.
  2. Informaciją apie Jūsų kandidatūrą, Jūsų gyvenimo aprašymą (CV) ir (ar) kitus kandidatavimo dokumentus taip pat galime gauti iš darbo paieškos, įdarbinimo ar tarpininkavimo paslaugas teikiančių subjektų, pavyzdžiui, Lietuvos darbo biržos, įdarbinimo agentūrų ar karjeros portalų (pvz., „LinkedIn“).
  3. Mes galime rinkti Jūsų asmens duomenis, susijusius su kvalifikacija, profesiniais gebėjimais ir dalykinėmis savybėmis, iš buvusio darbdavio prieš tai informavę Jus, o iš esamo darbdavio – tik su Jūsų sutikimu.
  4. Tam tikrą informaciją galime taip pat gauti ir iš viešojo administravimo subjektų, registrų, duomenų bazių ir kitų šaltinių.
 5. KAM GALI BŪTI ATSKLEISTI JŪSŲ DUOMENYS?
  1. Jūsų Asmens duomenys gali būti perduodami:
   1. Teisės, finansų, mokesčių, personalo administravimo, buhalterinės apskaitos patarėjams ir pan.;
   2. Bendrovės Grupės įmonėms;
   3. Tretiesiems asmenims, kurie laikydamiesi Mūsų nurodymų teikia mums su Kandidatų atranka, jų vertinimu ir vidaus administravimu susijusias paslaugas;
   4. Kitiems asmenims, kuriems duomenys reikalingi vykdant jiems taikomas teisines prievoles, esant teisėtam interesui ar gavus Jūsų sutikimą.
 6. TARPTAUTINIS ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS
  1. Asmens duomenys gali būti perduodami ir tvarkomi už Europos Sąjungos (toliau – ES) ir Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) ribų, kai Jūs kandidatuojate į laisvas darbo vietas Bendrovės Grupės įmonėse, kurios yra įsikūrusios trečiosiose šalyse arba kitaip susijusios su trečiosiomis šalimis.
  2. Asmens duomenys taip pat gali būti perduodami už ES ir (arba) EEE ribų kitais būtinais atvejais. Tokie atvejai gali būti:
   1. trečiųjų šalių paslaugų naudojimas verslo veikloje;
   2. įstatymuose ir kituose teisės aktuose nurodytais atvejais, siekiant apsaugoti mūsų teisėtus interesus, pavyzdžiui, siekiant iškelti bylą teisme / kitose valstybinėse institucijose;
   3. siekiant įvykdyti teisinius reikalavimus arba įgyvendinti viešuosius interesus.
  3. Jei Kandidato asmens duomenys perduodami už ES ir EEE ribų, Bendrovė imsis visų priemonių užtikrinti, kad Kandidato duomenys būtų tvarkomi saugiai ir laikantis Politikos, ir užtikrinsime, kad jie būtų apsaugoti ir perduoti laikantis asmens duomenų apsaugai taikomų teisinių reikalavimų. Tai galima padaryti įvairiais būdais, pavyzdžiui:
   1. šalis, į kurią siunčiame asmens duomenis, teritorija arba vienas ar keli nurodyti sektoriai toje trečiojoje šalyje, yra patvirtinti Europos Komisijos, kaip turintys pakankamą duomenų apsaugos lygį;
   2. gavėjas pasirašė arba paslaugų teikimo sutarties sąlygose yra Europos Komisijos patvirtintų standartinių duomenų apsaugos sąlygos;
   3. gautas specialus priežiūros institucijos leidimas.
  4. Mes galime perduoti asmens duomenis trečiajai šaliai imdamiesi kitų priemonių, jei ji užtikrina tinkamas apsaugos priemones, kaip nurodyta Reglamente.
 7. JŪSŲ TEISĖS
  1. Kaip duomenų subjektas turite teisę:
   1. žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė gauti informaciją);
   2. susipažinti su savo duomenimis ir gauti informaciją, kaip jie tvarkomi (teisė susipažinti);
   3. reikalauti ištaisyti arba papildyti neišsamius asmens duomenis (teisė reikalauti ištaisyti);
   4. reikalauti ištrinti su jumis susijusius asmens duomenis (teisė „būti pamirštam”);
   5. reikalauti, kad Bendrovė apribotų su jumis susijusių asmens duomenų tvarkymą (teisė apriboti);
   6. bet kuriuo metu nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys, jei tai prieštarauja viešajam interesui arba yra būtina Bendrovės ar trečiosios šalies teisėtiems interesams (teisė nesutikti);
   7. gauti su jumis susijusius duomenis, kuriuos pateikėte Bendrovei, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu ir perduoti juos kitam duomenų valdytojui (teisė į duomenų perkeliamumą);
   8. pateikti skundą Lietuvos Respublikos valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
 8. JŪSŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA
  1. Norėdami įgyvendinti savo teises ir gauti atsakymus į Jums aktualius klausimus, prašome kreiptis į mus [email protected].
  2. Jūsų prašymas bus išnagrinėtas per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo pateikimo dienos. Šis terminas gali būti pratęstas dar 60 kalendorinių dienų, iš anksto pranešant Jums, jei prašymas susijęs su didele Asmens duomenų apimtimi, kitais tuo pačiu metu nagrinėjamais prašymais. Atsakymas Jums bus pateiktas el. paštu, nebent nurodysite kitą pageidaujamą formą.
 9. DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS
  1. Jei Jus atrinksime darbui pas mus ir sudarysime darbo sutartį, Jūsų asmens duomenys bus perduoti ir tvarkomi pagal Mūsų Asmens duomenų tvarkymo taisykles.
  2. Jeigu Jūsų neatrinksime darbui pas Mus, Jūsų pateikti asmens duomenys bus saugomi iki atrankos proceso pabaigos.
  3. Jei šį kartą nebūsite pakviestas (-a) dirbti Bendrovėje, Jums sutikus, norėtume saugoti Jūsų kandidatavimo dokumentus ir juose pateiktus asmens duomenis, kad jie būtų įvertinti per kitas atrankas, kai ieškosime panašios kvalifikacijos darbuotojo.
  4. Jei sutiksite, Bendrovė tvarkys Jūsų kandidatavimo dokumentuose pateiktus asmens duomenis, susijusius su kvalifikacija, gebėjimais ir profesiniais įgūdžiais, taip pat kontaktinius duomenis, kurie reikalingi, kad galėtume su Jumis susisiekti. Pateiktus duomenis pirmiau nurodytu tikslu saugosime 1 (vienerius) metus nuo šio sutikimo pasirašymo dienos, nebent Jūs pareikalausite juos sunaikinti anksčiau. Informacija surinkta iš Kandidato profesinių socialinės žiniasklaidos tinklų profilių saugoma 3 darbo dienas po atrankos pabaigos arba sprendimo nutraukti atranką.
  5. Primename, kad bet kada galite atšaukti savo sutikimą kreipdamiesi šioje Politikoje nurodytais kontaktais.
  6. Mes tam tikrais atvejais asmens duomenis galime saugoti ilgiau:
   1. jei būtina, kad galėtumėm apsiginti nuo reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių ar pasinaudoti savo teisėmis pareikšti reikalavimus, pretenzijas ar ieškinius;
   2. esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos;
   3. asmens duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;
   4. gaunamas Jūsų prašymas susipažinti su savo asmens duomenimis;
   5. esant kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.
 10. TEISĖ PADUOTI SKUNDĄ
  1. Jei Jūs manote, kad Jūsų asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant Jūsų teises ir teisėtus interesus, nustatytus galiojančiuose teisės aktuose, Jūs galite pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcijos skundų nagrinėjimo tvarką galima rasti čia: https://vdai.lrv.lt/lt/atmintines/atmintine-asmenims-ketinantiems-kreiptis-i-valstybine-duomenu-apsaugos-inspekcija-del-skundo-pateikimo/kaip-kreiptis-i-inspekcija.
 11. KAIP SAUGOMI JŪSŲ DUOMENYS
  1. Patvirtiname, kad mes asmens duomenis tvarkome laikantis galiojančių Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, taip pat kontroliuojančiųjų institucijų nurodymų. Mes įgyvendiname visas reikalingas technines ir administracines priemones, kad surinkti duomenys būtų apsaugoti nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Mūsų darbuotojai yra įsipareigoję neatskleisti trečiosioms šalims ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos, įskaitant ir informaciją apie Kandidatus.
 12. POLITIKOS ATNAUJINIMAI
  1. Nuolat peržiūrime šią Politiką ir pasiliekame teisę bet kada ją keisti pagal galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus. Bet kokie pakeitimai įsigalios iš karto po jų paskelbimo mūsų svetainėje.